Regulamin

Regulamin
Akademii Piłkarskiej Grębałowianka

Rozdział I
Zasady ogólne

§1

 1. Akademia Piłkarska Grębałowianka jest częścią Klubu Sportowego Grębałowianka
  i została powołana do życia 1 kwietnia 2015 roku uchwałą Zarządu Klubu. Akademia powstała w trosce o zapewnienie odpowiednich warunków i poziomu szkolenia dzieci i młodzieży piłkarskiej.
 2. Celem Akademii jest kontynuacja statutowej działalności w ramach Stowarzyszenia Kultury Fizycznej KS Grębałowianka – rozwój i popularyzacja sportu, poprzez prowadzenie szkolenia na najwyższym poziomie piłkarskim i udziale we współzawodnictwie sportowym najmłodszych adeptów piłkarskich.
 3. Zawodnikami Akademii są chłopcy i dziewczęta z roczników skrzatów, żaków, orlików, młodzików, trampkarzy i juniorów młodszych.
 4. Wszyscy zawodnicy objęci szkoleniem w Akademii są piłkarzami KS Grębałowianka Kraków.

Rozdział II
Prawa i obowiązki zawodnika Akademii Piłkarskiej Grębałowianka

§2

 1. Zawodnik ma prawo do:
  a) uczestnictwa we wszystkich zajęciach sportowych oraz pozostałych imprezach organizowanych przez Akademie
  b) opieki trenerów oraz wszystkich członków Akademii
  c) informacji od trenerów o swoich postępach sportowych oraz zachowaniu
 2. Zawodnik ma obowiązek:
  a) godnie reprezentować barwy Akademii zarówno w trakcie treningów, zawodów sportowych jak i w życiu codziennym
  b)przestrzegać regulaminów  boisk/sal sportowych i zasad bezpieczeństwa,
  c) dbać o sprzęt, z którego zawodnik korzysta podczas treningów, gdyż jest on własnością Akademii i musi być szanowany
  c) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
  d) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
  e) być sumiennym i zdyscyplinowanym,
  f) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
  g) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
  h) podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną i nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami,
  i) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,
  j) darzyć szacunkiem wszystkich trenerów, kierowników i pracowników Akademii oraz KS Grębałowianka
 3. Sprzęt, który zawodnik otrzymuje, jest własnością Akademii i musi być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w Akademii Piłkarskiej, sprzęt należy zwrócić trenerowi – z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.
 4. Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe.
 5. Decyzję o powołaniu zawodnika na zawody sportowe podejmuję trener prowadzący. Decyzja trenera w tym zakresie jest wiążąca i niepodważalna.
 6.  W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika Akademii aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

Rozdział III
Prawa i obowiązki rodzica/opiekuna

§3

 1. Rodzic/opiekun ma prawo:
  a) do otrzymywania bieżących informacji o postępach sportowych dziecka oraz jego zachowaniu podczas zajęć sportowych
  b) do wsparcia przez Akademię procesu wychowawczego swojego dziecka
  c) do rozmowy z trenerem prowadzącym lub z trenerem koordynatorem Akademii w dniu, w którym odbywają się zajęcia szkoleniowe
 2. Rodzic/opiekun ma obowiązek:
  a) w trakcie zajęć treningowych i zawodów nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację
  b) podczas meczów i treningów przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody
  c) w czasie meczu zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej
  d) nie podważać autorytetu trenera, zarówno w obecności dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszać się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera – koordynatora Akademii Piłkarskiej.
  e) terminowego opłacania składek członkowskich do l5-go dnia każdego miesiąca.
  f) zgłaszania nieobecności dziecka na zajęciach, bądź zawodach sportowych do trenera, osobiście lub telefonicznie  przynajmniej dzień wcześniej
  g) uczestniczyć aktywnie w inicjatywach organizowanych przez Akademię Piłkarską Grębałowianka
  h) systematycznego śledzenia strony internetowej www.akademiagrebalowianka.pl  w celu uzyskania bieżących informacji
  i) dbania o bezpieczeństwo dzieci przed treningiem oraz po jego zakończeniu, odpowiadania za szkody wyrządzone przez swoje dziecko w wyniku jego nieodpowiedniego zachowania
  j) wspierania swojego dziecka, unikania krytyki za niepowodzenia sportowe, współpracy z trenerami i przedstawicielami Akademii w sprawach wychowawczych
 3. Rodzic, który posyła swoje dziecko na zajęcia treningowe organizowane przez Akademie Piłkarską Grębałowianka oraz na obiekt Klubu w obowiązującym na terenie kraju stanie zagrożenia epidemicznego, stanie epidemii lub stanie klęski żywiołowej związanym z epidemią oświadcza o braku objawów chorobowych u dziecka i wszystkich domowników w ostatnich 14 dniach. Posłanie dziecka na trening jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia o w/w sytuacji.

Rozdział IV
Składki członkowskie

§4

Składka członkowska przeznaczona jest w całości na realizację celów Akademii Piłkarskiej Grębałowianka, czyli organizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

§5

Składki rozliczane są w systemie miesięcznym, z wyjątkiem miesiąca lipca. Składka miesięczna jest identyczna dla każdego miesiąca niezależnie od świąt i dni wolnych.

§6

W przypadku nieobecności na treningach, uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapłacenia pełnej opłaty miesięcznej, niezależnie od przyczyny nieobecności. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 3 tygodnie opłata za zajęcia może być obniżona o 50%  po wcześniejszym zwróceniu się w tej sprawie do trenera koordynatora.

§7

Podpisanie „deklaracji członkowskiej” zobowiązuje do wpłacania składek w wysokości 80zł lub 90zł przelewem na konto Akademii.

§8

W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty, zmniejszenia kwoty składki miesięcznej lub zwolnienia z opłat członkowskich po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem – koordynatorem Akademii Piłkarskiej Grębałowianka.

§9

W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić w formie pisemnej, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej koordynatora Akademii najpóźniej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację (np. do 25 kwietnia, w przypadku rezygnacji od maja).

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§10

 1. Akademia Piłkarska zastrzega sobie zmiany w regulaminie po wcześniejszym uprzedzeniu rodziców/opiekunów zawodników.
 2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii Piłkarskiej.
 3. Przynajmniej raz na pół roku trener zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenie spraw bieżących.
 4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny lub trener – koordynator Akademii.